Mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp bằng tiếng Anh mới nhất năm 2022

Mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp bằng tiếng Anh mới nhất năm 2022
Mẫu hợp đồng vệ sinh công nghiệp bằng tiếng Anh mới nhất năm 2022
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**********

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**********

 

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

INDUSTRIAL CLEANING SERVICE CONTRACT 

Số:       /2022/SAOTAYHO

·                Căn cứ vào luật Thương Mại số 36/2005/QH 11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

·                Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

·                Căn cứ vào khả năng vào nhu cầu của các bên;

·                Pursuant to Law on Commerce No. 36/2005/QH 11 dated 14/06/2005 issued by the National Assembly of S.R.Vietnam;

·                Pursuant to Civil Code No. 91/2015/QH13 dated 24/11/2015 issued by the National Assembly of S.R.Vietnam;

·                Based on the ability and demand of the Parties:

·                Hôm nay, ngày    tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở KEYENCE Thành phần gồm: ·                This day of …… June 2022, at the office of KEYENCE, we are:  
Bên A: CÔNG TY TNHH ABC VIỆT NAM Party A: ABC VIETNAM CO.,LTD
Địa chỉ: Tòa nhà Capital Place, Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Address: Capital Place, Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
Điện thoại: Telephone:
Fax: Fax:
Đại diện bởi: Represented by:
Chức vụ: Position:
BÊN B: CÔNG TY TNHH SAO TÂY HỒ PARTY B: TAY HO STAR CO., LTD
Địa chỉ: Số 10, Tổ dân phố số 5, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội Address: No.10, No.5 sub-quarter, Phuong Canh Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City,
Điện thoại: 0356795528 Telephone: 0356795528
Mã số thuế: 0109029416 Tax code: 0109029416
Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH SAO TÂY HỒ Account name: CÔNG TY TNHH SAO TÂY HỒ
Số tài khoản: 19135429120016 Account No.: 19135429120016
Tên NH: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam – Chi Nhánh Lĩnh Nam Bank: Techcombank    Branch: Lĩnh Nam
Đại diện bởi: ÔNG NGUYỄN VĂN LAM Represented by: MR NGUYỄN VĂN LAM
Chức vụ: GIÁM ĐỐC Position: DIRECTOR
Từng bên trong Hợp đồng này được gọi là “Bên A”“Bên B” và được gọi chung là “Các Bên”. Sau khi thoả thuận, Các Bên đồng ý ký kết và thực hiện hợp đồng với những điều kiện và điều khoản cụ thể như sau: Each Party under this Contract is called  “Party A” and “Party B” and they thereafter are called  “Parties”. Upon an agreement, the Parties agreed to conclude and perform this Contract under the terms and conditions as follows:

 

·                   Từng bên trong Hợp đồng này được gọi là “Bên A” và “Bên B” và được gọi chung là “Các Bên”. Sau khi thoả thuận, Các Bên đồng ý ký kết và thực hiện hợp đồng với những điều kiện và điều khoản cụ thể như sau: ·                Each Party under this Contract are called “Party A” and “Party B” and they thereafter are called “Parties”. Upon an agreement, the Parties agreed to conclude and perform this Contract under the terms and conditions as follows:
ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

·                “Dịch vụ” là dịch vụ vệ sinh thực hiện thời vụ bởi người lao động của Bên B phù hợp với các quy định của Hợp đồng này và quy định pháp luật.

·                “Địa Điểm” là nơi Bên B thực hiện dịch vụ, do Bên A chỉ định trước

·                “Nhân viên” là người được Bên B phái cử đến bên A để trực tiếp thực hiện Dịch vụ

·                “Ngày Bắt Đầu” là thời điểm dịch vụ chính thức được cung cấp

·                “Ngày Kết Thúc” là thời điểm chấm dứt việc cung cấp dịch vụ

·                “Phí Dịch Vụ” là khoản tiền Bên A phải trả cho việc cung cấp Dịch Vụ của Bên B

·                “Phụ Lục” là bộ phận đính kèm, không thể tách rời Hợp đồng này, được dùng để cụ thể hoá các nội dung của Hợp đồng

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS OF THE TERMS

·                “Service” is the supply of the cleaning service conducted by Party B’’s labors under this Contract and following laws.

·                “Location” is the place where Party B provides services appointed by Party A.  

·                “Personnel” is the person assigned by Party B to Party A to complete the services.  

·                “Start date” is the time moment when the official service is supplied.  

·                “End date” is the time moment when service supply is completed. 

·                “Service fee” is the amount to be paid by Party A for Party B’s service supply.  

·                “Annex” is an indispensable part of the Contract and is used as specifications for implementation of the term and conditions under this Contract. 

ĐIỀU 1:  NỘI DUNG DỊCH VỤ ARTICLE 1:  SCOPE OF SERVICES
1.1.           Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ làm sạch hàng ngày theo thoả thuận. Nội dung công việc, công cụ dụng cụ, hoá chất và kế hoạch làm việc chi tiết của nhân viên bên B được cử sang bên A làm việc được mô tả cụ thể trong Phụ lục số 01 của hợp đồng này.

Dịch vụ được thực hiện tại địa điểm:

Địa chỉ: Tòa nhà Capital Place, Đường Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

1.2.           Nhân sự 

·Số lượng: 01 nhân viên cố định

·Nhân viên mặc đồng phục, đồ bảo hộ lao động của Bên B cung cấp.

· Yêu cầu đối với nhân viên của Bên B cung cấp cho Bên A như sau:

·Nữ, trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi và có sức khoẻ tốt, không bị bệnh lây nhiễm, nhanh nhẹn, trung thực, cần cù, chịu khó, có ý thức tự giác trong công việc, được đào tạo chuyên nghiệp về chuyên môn

1.1.           Party A agreed to appoint Party B and Party B agreed to provide day-to-day cleaning services and supply seasonal workers as agreed. The scope of work, tools, chemicals and detailed working plan of Party B who are to be assigned to Party B is specified in Annex 01 of this Contract.

Services are performed at the location: KEYENCE office

·         Address: Capital Place, Lieu Giai Street, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Hanoi City

 

·      Time: Monday to Friday

 

1.2. Personnels: 01 permanent personnel

· Workers shall wear uniforms, occupational safety facilities supplied by Party B

· Party B’s personnel to personal to Party A are required as follows: 

·  For cleaners: Women are between 18 and 55, have good health, do not have contagious diseases, are faith hard-working, disciplined, are professionally trained. 

ĐIỀU 2:  THỜI HẠN, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG ARTICLE 2:  DURATION, TERMINATION OF THIS CONTRACT
Thời hạn cung cấp Dịch Vụ bắt đầu từ …./…../2022 đến hết ../../2023

2.1 Hợp đồng này được chấm dứt trong các trường hợp sau:

a. Vào Ngày Kết Thúc khi Các Bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo quy định tại hợp đồng này

b. Hợp đồng này được thay thế bởi một hợp đồng khác giữa hai bên

c. Đơn phương chấm dứt hợp đồng

1.Một trong hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong các trường hợp sau:

a. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên kia vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình được quy định trong hợp đồng này.

b. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải có thông báo bằng văn bản có xác nhận hợp pháp của mình cho bên còn lại trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt thực hiện hợp đồng. 2.3. Nếu không thông báo theo đúng quy định sẽ phải bồi thường cho bên kia với giá trị bồi thường bằng phí dịch vụ của 01 tháng liền kề trước đó

c.Bên có lỗi trong việc hợp đồng bị đơn phương chấm dứt gây thiệt hại cho bên còn lại thì phải bồi thường thiệt hại, giá trị bồi thường bằng phí dịch vụ của 01 tháng.

Service supply duration

2.1.This Contract is terminated in the following cases: 

a. On the end date when the Parties complete their obligations under this Contract. 

b. This Contract is replaced with a new one agreed by the Parties. 

c. Either Party unilaterally terminates this Contract

2.2.One of the Parties has the right to terminate prior to the expiry date in the following cases:

a.One Party has the right to terminate this Contract unilaterally when the other Party seriously violates its obligations under this Contract.  

b. The Party that unilaterally terminates the Contract shall notify the other Party in writing prior to 30 days at least from the official date of the contract termination.

2.3. In case such Party fails to notify as agreed, it shall compensate to the other Party an amount valued at one preceding month’s service fee.   

3. The Party making fault caused by the unilateral termination of this Contract that causes any damage to the other Party, such Party shall compensate such damage. The compensation will be valued at one month service fee.  

ĐIỀU 3:  PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN ARTICLE 3:  SERVICE FEE AND METHOD OF PAYMENT
3.1 PHÍ DỊCH VỤ / SERVICE FEE 3.1 SERVICE FEE
·         Chi phí nhân công như sau/ Monthly labor cost as belows:

 

STT Mô tả chi tiết ĐVT Đơn giá  Tháng Thành tiền
1 Daily cleaning/ Nhân viên/ Personnel 100.000.000 1 100.000.000
Total/Tổng 100.000.000

 

·         Nếu Bên A điều động nhân viên Bên B làm thêm giờ thì sẽ thanh toán theo mức 150% /giờ nếu là ngày thường hoặc 200%/giờ nếu làm chủ nhật, và  300% VND/ giờ  nếu làm ngày lễ, tết.

*** Cụ thể:

·         Tết âm lịch: 5 ngày (Bao gồm: Ngày cuối cùng của năm và 4 ngày đầu năm âm lịch).

·         Ngày giải phóng miền Nam (Ngày 30/4): 1 ngày.

·         Ngày Quốc tế lao động (Ngày 1/5): 1 ngày.

·         Ngày Quốc khánh (Ngày 2/9): 1 ngày.

·         Tết dương lịch: 1 ngày (1/1).

·         Ngày giỗ tổ Hùng Vương: 1 ngày (mùng 10/03).

·         Phí trên đã bao gồm (Bên B có trách nhiệm thanh toán và thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng lao động với các nhân viên thực hiện các dịch vụ theo Hợp đồng này):

 • Chi phí tiền lương và chi phí chung tính theo lương:
 • Chi phí nhân công trực tiếp
 • Các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật và Bảo hiểm thân thể;
 • Hỗ trợ đi lại, nhà ở cho nhân viên
 • Thưởng trách nhiệm, thưởng ngày lễ, Tết;
 • Quần áo cho người lao động
 • Chi phí đào tạo, tuyển dụng;
 • Giám sát, quản lý chất lượng;
 • Trích quỹ Dự phòng rủi ro.
 • Chi phí vật tư thiết bị , hóa chất, máy hút bụi
·         If Party A requires Party B’s personnel to work overtime, such person will be paid an amount valued at 100%/hour if he/she works in the daytime or 200%/hour if he/she works on Sundays, and 300%/hour if he/she works on public holidays.  

*** Specifically:

 • Lunar New Year: 5 days (Including The last day of the year and the first 4 days of the lunar year).
 • Southern Liberation Day (April 30): 1 day.
 • International Labor Day (May 1): 1 day.
 • National Day (September 2): 1 day.
 • New Year’s Eve: 1 day (1/1).
 • Hung King’s death anniversary: 1 day (March 10).

The above service fees include the followings (Party B is responsible for paying and performing the obligations of the employer towards the employees performing the services under this Contract):

 • Wages and other expenses
 • Wages for direct cleaners 
 • Life insurance
 • Expense  for supporting a vehicle, accommodation for cleaners 
 • Bonus for management, public holidays 
 • Uniform, safety shoes
 • Administration fees:
 • Expense for training, and recruitment;
 • Expense for supervision, and quality management;
 • Expense for Risk prevention.
 • Expense for materials, equipment, chemicals, vacuum cleaners

 

ĐIỀU 4:  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN ARTICLE 4:  THE PARTIES’ RIGHTS AND OBLIGATIONS
4.1.           Quyền và nghĩa vụ của Bên A.

a.                  Bên A có những quyền sau:

·         Yêu cầu Bên B tôn trọng và thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm những nghĩa vụ của Bên B được quy định tại Hợp đồng này.

·         Yêu cầu Bên B thay đổi thời gian làm việc của các nhân viên bên B được cử sang bên A cung cấp dịch vụ trong trường hợp cần thiết.

 

·         Yêu cầu nhân viên của Bên B tiến hành làm sạch lại đối với những vị trí chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ hoặc nhân viên của Bên B chưa thực hiện đúng theo lịch làm việc.

·         Yêu cầu nhân viên của Bên B tuân thủ nội quy làm việc tại nơi làm việc của Bên A, có thái độ, tác phong và ‎ ý thức làm việc đúng mức.

·         Có quyền yêu cầu thay đổi nhân viên của Bên B trong trường hợp nhân viên của Bên B không đáp ứng được yêu cầu về chất lượng dịch vụ.

 

b.      Bên A có những nghĩa vụ sau

·         Tạo điều kiện để nhân viên Bên B triển khai thực hiện dịch vụ làm sạch theo quy định tại Hợp đồng này như cung cấp điện nước, kho để dụng cụ thiết bị của Bên B.

·         Bố trí địa điểm để xe cho Nhân Viên của Bên B thực hiện Dịch vụ theo Hợp đồng này

·         Cung cấp và giải thích cho Bên B tất cả các quy định nội bộ của Bên A có liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ (một lần). Trường hợp Bên B thay người mới, bên B phải có trách nhiệm đào tạo lại cho nhân viên mới của Bên B.

·         Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này sau khi nhận đầy đủ hóa đơn tài chính của Bên B.

·         Hợp tác, thảo luận với người có thẩm quyền của Bên B để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian hợp đồng có hiệu lực.

 

4.2.           Quyền và nghĩa vụ của Bên B.

a.                   Bên B có những quyền sau:

·         Yêu cầu Bên A thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của hợp đồng này,

·         Đề nghị Bên A hợp tác để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.      Bên B có những nghĩa vụ sau:

·         Quản lý, đôn đốc nhân viên của bên B tôn trọng và thực hiện đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm và những nghĩa vụ của mình được quy định tại hợp đồng này.

·         Thay đổi thời gian cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của Bên A.

·         Chịu trách nhiệm toàn bộ về việc cho những người lao động được cử tới làm việc tại bên A tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm toàn bộ về an toàn lao động cho người lao động của bên B được cử sang làm việc tại bên A.

·         Cung cấp đầy đủ hợp đồng lao động giữa bên B và người lao động được cử đến bên A hoặc bằng chứng của việc cho những người lao động này tham gia các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Luật pháp Việt Nam khi bên A yêu cầu.

·         Cung cấp nhân viên thực hiện dịch vụ trung thực và có tinh thần làm việc cao.

·         Cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động và chịu trách nhiệm bảo hiểm an toàn lao động cho nhân viên của mình, bao gồm: quần áo, mũ bao tóc.

·         Cung cấp cho Bên A danh sách và lý lịch của nhân viên Bên B được cử sang cung cấp dịch vụ tại bên A.

·         Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân viên, khách hàng, trang thiết bị của Bên A trong thời gian cung cấp dịch vụ cũng như tự chịu trách nhiệm đối với an toàn lao động của nhân viên Bên B được cử sang làm việc tại bên A. Trong quá trình thực hiện công việc, nếu nhân viên bên B gây hư hỏng, tổn thất đồ đạc của Bên A thì Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa, hoặc bồi thường thiệt hại theo giá trị thực tế.

·         Bên B cam kết  sử dụng các loại hoá chất theo bản phụ lục hợp đồng số 2 phù hợp với bề mặt vật liệu tại Địa Điểm Bên B cung cấp dịch vụ đảm bảo môi trường sạch sẽ và không ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

·         Chịu trách nhiệm sắp xếp nhân viên thay thế ngay lập tức trong trường hợp nhân viên cố định có việc nghỉ tạm thời hoặc nghỉ việc để không làm ảnh hưởng đến kế hoạch làm việc của bên A.

·         Chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do nhân sự của mình gây ra trong quá trình làm việc tại bên A.

4.1.           Rights and obligations of Party A.

a.                  The rights of Party A: 

·         Party B is required to follow and fulfill its obligations under this Contract completely, timely at the right location. 

·         Party B is required to change the working time of its personnel assigned by Party A to provide services, if necessary. 

·         Party B’s cleaners are required to re-clean any location that is not well done or is not done at a specified working time. 

 

·         Party B’s personnel are required to conform to working regulations at  Party A’s location and have appropriate behavior, and working attitude. 

·         Party B’s personnel are required to change if they fail to meet requirements for service quality.

 

b.     Obligations of Party A: 

·         To facilitate Party B’s personnel cleaning service under this Contract such as power, water supply, and storage for Party B’s tools and equipment. 

·         To allocate a vehicle parking for Party B’s personnels for the Contract performance. 

·         To provide and clarify Party B all the Party A’s internal regulations relating to the service completion (1 time only). In case Party B change staff work for party A, party B has responsible to train to new staff.

·         To make full payment at the specified time period to Party B under this Contract after being provided with financial receipts by Party B. 

·         To cooperate, discuss with Party B’s competent body for settlement of any issue occurring during the effective time period of the Contract.  

 

4.2. Rights and obligations of Party B.

a.                  Rights of Party:

·         It is required to Party A to make full payment at the specified time under this Contract. 

·         Party A is required to cooperate for settlement of any issue occurring during the effective time period of the Contract

b.     Obligations of Party B:

·         To monitor, push Party B’s personnels to follow and fulfill its obligations at the right time and location under this Contract. 

 

·         To change the service supply time period as required by Party A. 

·         Fully responsible for the people who were sent to work at party A participating all kinds of insurances comply with Vietnam law, fully responsible for the safety of all people were dispatched to Party A during working times at party A. 

·         – Provide a full employment contract between Party B and the employees assigned to Party A or proof of these employees participating in compulsory insurance according to the provisions of Vietnamese law when party A request.

·

·         To provide hard-working and faithful personnel.

 

·         To provide tools, and occupational protection facilities and shall be responsible for occupational safety for its personnel, including clothes, caps.

·         To provide Party A with a list and CV of Party B’s personnel who are to be assigned to provide service at Party A’s location. 

·         To ensure absolute safety for personnel, customers, facilities of Party A during the service supply and  shall be responsible for Party B’s personnel who are to be assigned to work at Party A’s location. While working, if Party B’s personnel causes any damage, lost of Party A’s facilities, Party B shall repair, or compensate such damage at actual prices. 

 

·         Party B undertakes to use chemicals under Annex 2, which is appropriate for material surface at the location where Party B provides the service to ensure clean environment and does not affect human health. 

·         – Be responsible for replacing another person within 2 days if an employee of Party B sent to work at Party A quits so as not to affect Party A’s work plan. 

·          

·         Be responsible for property damage caused by your personnel during the process of working with Party A.

ĐIỀU 6:  BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ARTICLE  6:  DAMAGE COMPENSATION
6.1.           Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu bên nào vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây ra thiệt hại cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên còn lại

6.2.           Hình thức và mức độ bồi thường được thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của hai bên căn cứ vào thực tế. Bên bị thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh khi được yêu cầu đòi bồi thường

6.1. During this Contract performance, any party that violates its obligations, which causes any damage to the other party, shall be responsible for damage compensation to the other party.  

6.2. Method and rate of such damage compensation will be made in writing by the Parties on the basis of actual costs. The Party who is damaged shall prove such damage for compensation. 

ĐIỀU 8 :  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH HỢP ĐỒNG ARTICLE 8 :  IMPLEMENTATION CLAUSE
8.1.           Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm được hai bên ký kết, bắt đầu thực hiện từ ngày 01/7/2022 và thay thế toàn bộ mọi thư từ giao dịch, tài liệu trước đó giữa hai bên có nội dung liên quan đến hợp đồng này.

8.2.           Hợp đồng này chỉ hết hiệu lực khi cả hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với bên kia theo quy định của hợp đồng này.

8.3.           Trong trường hợp có những vấn đề liên quan đến việc cung cấp dịch vụ mà chưa được quy định tại hợp đồng này thì những quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh vấn đề đó được áp dụng và các bên có nghĩa vụ phải tuân theo.

Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản,  có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản

8.1 This Contract comes into full force from the signing time moment of the Parties, is to be done from 01/7/2022 and will replace all the previous correspondence relating to this Contract.

 

8.2 This Contract will be null and void when the Parties fulfill their obligations under this Contract.

8.3 If any issue relating to the service supply that is not mentioned in this Contract, legal regulations will govern and the Parties shall conform. 

This Contract is made in 02 (two) copies, Each Party keeps one copy.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

Xem thêm
Tạp vụ vệ sinh văn phòng tại Sao Tây Hồ

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Bạn vui lòng chờ